จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงบทบาทและ หน้าที่ ตลอดจนความสำคัญของสตรีที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ นางเยาวเรศ ชินวัตร ในตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในขณะนั้น จึงได้จัดให้มีโครงการ “สตรีไทยดีเด่น” ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช 2547..
2015-03-26
โครงการเดินการกุศล “เฉลิมพระเกียรตฺสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เ..
2015-03-26
เพื่อให้สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางประสานกิจกรรมแก่สตรีทุ..

พิธีสถาปนาชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพังงา และการอบรม โครงการพัฒน..

พิธีสถาปนาชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา และการอบรม โครงกา..

พิธีสถาปนา "ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติจังหวัดระนอง" และการอบรม "โครงการ..

พิธียกยอดฉัตร-ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยน้อย จังหวัดเีชยงใหม่